Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom bij de website van Guestlist ('site'). Deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') vormen de overeenkomst tussen GUESTLIST ('GUESTLIST', 'wij' of 'ons') en elke gebruiker ('u') en bepalen de regels voor uw gebruik van deze site. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden en bepalingen uit deze overeenkomst. Als u niet instemt met deze voorwaarden, mag u de site niet bezoeken en u niet aanmelden voor een lidmaatschap of anderszins gebruikmaken van de site.

Guestlist behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken onderdelen van deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, waaronder het privacybeleid van Guestlist, op enigerlei moment. De datum 'Laatst gewijzigd' aan de bovenzijde van deze voorwaarden geeft aan wanneer de laatste aanpassingen zijn doorgevoerd. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren of deze voorwaarden zijn gewijzigd. Uw aanhoudende gebruik van deze site na het wijzigen van deze voorwaarden houdt in dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. U ontvangt ook een kennisgeving via e-mail telkens als deze voorwaarden worden gewijzigd. Vermelde richtlijnen of beleidsbepalingen die gelden voor dergelijke diensten kunnen eveneens op u van toepassing zijn: functies die op gezette tijden worden gepubliceerd bij het gebruiken van bepaalde diensten of onderdelen van deze site. Deze richtlijnen en beleidsbepalingen maken hierbij als referentie deel uit van deze voorwaarden. Als u zich houdt aan deze voorwaarden, ontvangt u van Guestlist een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte bevoegdheid om deze site te bezoeken, te openen en te gebruiken.

Toegankelijkheid

Deelname aan deze site is alleen toegestaan voor individuen (geen ondernemingen of andere zakelijke instellingen) die ten minste achttien (18) jaar oud zijn of een andere leeftijd hebben bereikt die vereist wordt binnen uw geografische locatie. Voor deelname aan bepaalde enquêtes (hieronder gedefinieerd) kunnen striktere beperkingen gelden gebaseerd op uw leeftijd of geografische locatie. U mag slecht één account bezitten.

Uw deelnemersaccount

Hoewel u deze site kunt bezoeken zonder u aan te melden voor een deelnemersaccount, moet u het onlineregistratieformulier invullen om een account in uw naam te openen en deel te nemen aan enquêtes (hieronder gedefinieerd). Voor het openen van een deelnemersaccount moet u Guestlist voorzien van complete en geldige contactgegevens, waaronder uw volledige wettelijke naam, thuisadres, een geldig e-mailadres en alle andere verzochte informatie. Voor uw account is een unieke en geldige combinatie van een e-mailadres en een wachtwoord vereist.

U stemt ermee in om alleen nauwkeurige, actuele en complete registratiegegevens op te geven en om de informatie bij te werken, zodat deze nauwkeurig blijft. Guestlist kan uw deelname beëindigen of onderbreken en kan uw beloningen staken als u uw persoonsgegevens niet doorgeeft of niet nauwkeurig en compleet houdt.

U mag slechts één (1) wachtwoord gebruiken voor het openen van uw account. Het is niet toegestaan om het wachtwoord van een andere accounteigenaar te gebruiken of om enigerlei reden iemand anders uw wachtwoord te laten gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor het veilig gebruiken van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw deelnemersaccount, ongeacht of u die heeft geautoriseerd. Guestlist is niet verantwoordelijk voor verlies dat voortvloeit uit het gebruik van uw wachtwoord door een derde, behalve wanneer ongeoorloofd gebruik rechtstreeks het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Guestlist. U gaat ermee akkoord om Guestlist onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of van een schending van uw deelnemersaccount.

Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten, dan kunt u vragen of Guestlist dit u via e-mail opstuurt door op deze site het aanvraagproces 'Wachtwoord vergeten' uit te voeren. Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat uw gebruikersnaam bekend is en dat het door u bij de registratie gebruikte e-mailadres wordt gebruikt (het het nieuwe e-mailadres in geval van een update).

Door u in te schrijven als deelnemer op deze site gaat u ermee akkoord e-mailuitnodigingen te ontvangen voor deelname aan enquêtes en panels uitgevoerd door Guestlist en zijn externe partners ('enquêtes'). Guestlist garandeert niet dat u een bepaald minimumaantal uitnodigingen ontvangt of dat u überhaupt uitnodigingen ontvangt. Uw deelname aan enquêtes en het doorgeven van informatie waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld, zijn volledig vrijwillig.

Guestlist behoudt zich het recht voor om alle activiteiten van leden op de site te controleren. Als u onze onderstaande gedragscode hebt overtreden en als dit wettelijk vereist is, kan uw deelnemersaccount worden beëindigd bij tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteiten of in andere gevallen waarbij dit door ons noodzakelijk wordt geacht. Als u zich schuldig hebt gemaakt aan frauduleuze activiteiten, behoudt Guestlist zich het recht voor om tot rechtsvervolging over te gaan. Ook kan dit leiden tot het beslag leggen op beloningen die het gevolg zijn van dergelijke activiteiten. U kunt bovendien aansprakelijk zijn voor monetair verlies door Guestlist, waaronder juridische kosten en schadeloosstellingen. Ook mag u in de toekomst niet meer deelnemen aan Guestlist.

U kunt te allen tijde uw account annuleren door contact op te nemen met Guestlist via www.guestlistpanel.be of door gebruik te maken van de functie 'Afmelden' op deze site. Uw account wordt ook geannuleerd als u zich afmeldt voor Guestlist of als u zich hieruit terugtrekt. Uw deelnemersaccount wordt meteen afgesloten na het verwijderen of het terugtrekken uit de site. Zoals hierboven wordt beschreven, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat bij het sluiten van uw account uw recht op toegang tot uw deelnemersaccount en de enquêtes wordt stopgezet. Guestlist kan om enigerlei reden uw deelnemersaccount beëindigen.

Beloningen

Guestlist stelt de meningen van onze leden op prijs. Om onze waardering kenbaar te maken beloont Guestlist u in de vorm van wedstrijden. Meer informatie over de beloningen van Guestlist is hier te vinden: www.guestlistpanel.be/rewards

Relatie

U bent verantwoordelijk voor het voorzien in computerapparatuur en communicatievoorzieningen die noodzakelijk zijn om verbinding te maken met de site en om toegang tot de site te krijgen. U gaat ermee akkoord dat uw deelname aan deze site noch het invullen van enquêtes voor Guestlist, zijn externe partners en hun cliënten een relatie met een bureau, een partnerschap of een dienstverband creëert, en dat het deelnemen aan enquêtes enkel gebeurt als een onafhankelijke contractant. U stemt er bovendien mee in dat het ontvangen van beloningen voor deelname aan enquêtes, de enige compensatie is die u ontvangt voor het invullen van deze enquêtes.

Gedragscode voor leden

Guestlist is een online gemeenschap waarop u uw mening door kunt geven: u kunt leveranciers van producten en diensten laten weten wat u vindt. Bij gebruik van deze site en het online plaatsen van content moet u zich houden aan de volgende regels:

 • Wees beleefd en respecteer de meningen van anderen. Gedraag u op een manier waarmee een veilige en aangename omgeving voor alle leden wordt gerealiseerd.
 • Het volgende mag niet online worden geplaatst:
  • Materiaal dat illegale activiteiten of politieke, religieuze of ideologische overtuigingen aanmoedigt.
  • Persoonlijke aanvallen of obscene, vulgaire, illegale, schadelijke, beledigende, bedreigende, mishandelende, intimiderende, lasterlijke, smadelijke, onjuiste of misleidende inhoud (waaronder 'grappen' die verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd), evenals schendingen van de privacy van iemand anders.
  • Reclame of verzoeken: gebruik de zones voor deelnemers niet om zaken te kopen of om goederen, diensten of geld te vragen, of om producten of diensten aan anderen te adverteren of verkopen. Plaats bijvoorbeeld geen advertenties, doorverwijzingen, promotiematerialen, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of andere verzoeken online.
  • Inhoud die inbreuk maakt op octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele-eigendomsrechten van anderen.
  • Verklaringen die uitdrukkelijk of geïmpliceerd informeren dat door u ondernomen handelingen worden onderschreven door Guestlist of door onze cliënten.
 • Neem alleen te goeder trouw deel aan enquêtes: vul geen oneerlijke antwoorden in en klik niet heel snel door een enquête heen door elke vraag op dezelfde manier te beantwoorden. Guestlist behoudt zich het recht voor om beloningen niet uit te keren als uw antwoorden volgens Guestlist oneerlijk of ondoordacht zijn.
 • U mag de onderdelen van de site alleen openen en gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • U mag de onderdelen van de site op geen enkele manier gebruiken die toepasselijke provinciale, federale of internationale wetgeving, regelgeving of andere overheidsvereisten en/of -regels, -akkoorden of -tarieven overtreedt.
 • Wederverkoop, ruilhandel, handel of het anderszins genereren van inkomsten door anderen toegang te geven tot uw deelnemersaccount is niet toegestaan.
 • U mag niet de identiteit van iemand anders of van een andere entiteit aannemen, waaronder, maar niet beperkt tot, een werknemer, vertegenwoordiger of cliënt van Guestlist of andere leden van Guestlist, of anderszins uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen, waaronder door een deel van deze site te 'framen', waardoor het lijkt alsof u een relatie met ons hebt of waardoor het lijkt dat wij u voor enigerlei doel hebben onderschreven.
 • Probeer niet de site of enigerlei beveiligingsmaatregelen op de site te omzeilen, zoals om rangschikkingen vragen aan andere deelnemers, of inhoud online plaatsen die niet in verband staat met een vraag om beloningen te ontvangen.
 • U mag enquêtes of inhoud op de site niet verspreiden, publiceren of anderszins bekendmaken of hiernaar verwijzen in media zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • U mag persoonlijke informatie van andere leden van deze site niet verzamelen of bewaren.
 • U mag geen diensten of onderdelen op de site of enquêtes openen waarvoor u geen toestemming hebt.
 • U mag geen robots, spiders, scrapers of andere automatische functies of interfaces gebruiken die niet door ons worden verstrekt voor toegang tot de site of voor het verzamelen van gegevens.
 • U mag geen schadelijke, illegale, bedrieglijke of storende code versturen of anderszins gebruiken met een impact op ons of deze site (of iets of iemand anders), waaronder virussen, spyware, adware of andere code die deze site of andere ontvangers negatief zou kunnen beïnvloeden, of een andere actie ondernemen, zoals een Denial of Service-aanval, waarmee de infrastructuur van de site aanzienlijk wordt belast of die de normale werking van de site belemmert.
 • Verklaringen die u hebt ontvangen van de helpdesk of de klantenservice van Guestlist, mogen niet op de site worden geplaatst.
 • U mag niet communiceren met de helpdesk van Guestlist op een manier die obsceen, vulgair, schadelijk, beledigend, bedreigend, mishandelend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, onjuist of misleidend is.
 • U mag zich niet bezighouden met andere activiteiten die door Guestlist redelijkerwijs als ongepast of schadelijk kunnen worden beschouwd. Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot het beëindigen van uw deelnemersaccount.

Vertrouwelijkheid van de enquêtes

Guestlist -cliënten kunnen in het kader van de enquêtes vertrouwelijke en/of eigendomsrechtelijk beschermde informatie aan u openbaar maken. Deze informatie en materialen blijven het exclusieve eigendom van de eigenaar. De vertrouwelijke informatie heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot, ideeën of concepten voor nieuwe producten, verpakkingsconcepten, concepten of trailers voor advertenties, films of televisie en de tekst, afbeeldingen en geluiden die hiermee gepaard gaan. Door een deelnemer te worden en deze voorwaarden te accepteren ten tijde van uw inschrijving en bij toekomstige wijzigingen gaat u ermee akkoord dat u de inhoud en materialen vertrouwelijk houdt die aan u bekend worden gemaakt in het kader van alle enquêtes waaraan u deelneemt, en dat u deze niet doorgeeft aan derden of gebruikt voor andere doeleinden dan om deel te nemen aan de enquêtes. Als u deze verplichting schendt, wordt niet alleen uw account beëindigd, maar kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor monetaire schade aan Guestlist en/of onze cliënten die is veroorzaakt door uw schending.

Privacybeleid

Op het gebruik van deze site is het privacybeleid van toepassing van Guestlist, dat hierbij deel uitmaakt van deze voorwaarden. Lees hier het privacybeleid zorgvuldig door: http://www.sonymusic.com/privacy-policy .U gaat akkoord met de voorwaarden uit het privacybeleid door deze site te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor en u geeft ons toestemming om informatie te gebruiken over uw gebruik van deze site en alle door u verstrekte persoonlijke informatie conform het privacybeleid.

Inhoud deelnemers en licentie

U geeft hierbij Guestlist een niet-exclusief, continu, wereldwijd, royaltyvrij recht op het voor enigerlei doel gebruiken van alle inhoud die u naar deze site verzendt (bijv. uw meningen, ideeën en enquêteantwoorden), waaronder het recht om deze inhoud te bewerken, te kopiëren, te verzenden, te publiceren, weer te geven, aan te passen en te verspreiden, evenals het maken van afgeleide werken van deze inhoud. Ook mag deze inhoud worden verzonden naar derden voor drukwerk, internetforums en sponsormaterialen. U, en niet Guestlist, bent alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle inhoud die u gebruikt, uploadt, online plaatst of verzendt naar de site, waaronder op onze prikborden en in alle enquêtes waaraan u deelneemt, inclusief de verplichting om vereiste goedkeuringen en autorisaties te ontvangen voor het online plaatsen van dergelijke inhoud. Door deze inhoud te verzenden naar de site vrijwaart u Guestlist en zijn cliënten en externe partners van het op enigerlei wijze gebruiken van dergelijke inhoud, waaronder, maar niet beperkt tot, commercieel gebruik.

Guestlist Intellectuele-eigendomsrechten

U erkent dat alle materialen op de site, waaronder het ontwerp van de site, afbeeldingen, tekst, geluiden, foto's, software en andere bestanden, en de selectie en ordening hiervan (gezamenlijk de 'materialen'), het eigendom zijn van Guestlist of zijn licentiehouders, en onderworpen zijn aan en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten en andere intellectuele-eigendomswetten en -rechten. Alle niet uitdrukkelijk aan u toegekende rechten worden voorbehouden door Guestlist of zijn licentiehouders. Behalve in zoverre dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze voorwaarden of op de site, mag u deze materialen niet kopiëren, reproduceren, verspreiden, opnieuw publiceren, downloaden, uitvoeren, weergeven, online plaatsen, verzenden, exploiteren of anderszins gebruiken of hiervan afgeleide werken maken op enigerlei manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Guestlist of de betreffende eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten. Guestlist machtigt u om de materialen alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden, mits u alle kennisgevingen omtrent auteursrechten en andere eigendomsrechten intact houdt die deel uitmaken van de originele materialen. U mag de materialen op geen enkele wijze wijzigen of aanpassen, of ze anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Het logo en de handelsmerken 'Guestlist', 'www.guestlistpanel.be' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Guestlist of zijn partners. Alle andere handelsmerken, servicemerken, logo's en handelsnamen op deze site zijn het eigendom van Guestlist of hun betreffende eigenaars en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of anderszins worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Guestlist en/of zijn licentiehouders. Alle rechten voorbehouden.

Vrijwaring van garanties

Door deze site te gebruiken erkent u en gaat u ermee akkoord dat Guestlist geen bank of andere soort financiële instelling is. Guestlist is niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden, waaronder de verstrekker van e-rewards, cadeaubonnen, vouchers of andere beloningen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van deze site en uw deelnemersaccount volledig op eigen risico geschiedt. U gaat ermee akkoord dat deze site, alle informatie op deze site en de hier aangeboden diensten en hun functies worden verstrekt door Guestlist of zijn moedermaatschappijen of partners, opvolgers of gevolmachtigden, leveranciers of vertegenwoordigers, 'AS IS' en 'IN ZOVERRE BESCHIKBAAR'. Guestlist is niet verantwoordelijk voor typografische fouten, ongeacht hun herkomst. Bovendien verklaart of garandeert Guestlist niet dat de informatie op deze site nauwkeurig, compleet of actueel is. U vrijwaart Guestlist en zijn partners en externe providers van alle aansprakelijkheid omtrent het verzilveren en gebruiken van alle beloningen, waaronder beloningen die na ontvangst verloren, gestolen of vernietigd worden. BEHALVE IN ZOVERRE UITDRUKKELIJK WORDT UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN, DOEN Guestlist EN ZIJN PARTNERS OF VERTEGENWOORDIGERS AFSTAND VAN ALLE UITDRUKKELIJKE, GEÏMPLICEERDE OF WETTELIJKE GARANTIES, VOORWAARDEN EN TAKEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIES, TAKEN OF VOORWAARDEN: (a) OMTRENT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, RESULTATEN, EN NAUWKEURIGHEID OF COMPLEETHEID OF PRIVACY OF BEVEILIGING VAN DE INFORMATIE; (b) DAT DE SITE NIET WORDT ONDERBROKEN, TIJDIG IS, VEILIG IS EN GEEN FOUTEN BEVAT; (c) VOORTVLOEIEND UIT HANDELSCONVENTIES, HANDELSWIJZEN OF PRESTATIES. Guestlist VOORTS IS HET BEDRIJF GEVRIJWAARD VAN ALLE TAKEN JEGENS U, ALS ER SPRAKE IS VAN DEZE TAKEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, REDELIJKE ZORG, VAKKUNDIGE INSPANNINGEN, HET NIET BEVATTEN VAN COMPUTERVIRUSSEN EN HET NIET VOORKOMEN VAN NALATIGHEID. Guestlist VOORTS DOET HET BEDRIJF GEEN UITSPRAKEN OVER EIGENDOMSRECHT EN GARANDEERT HET NIET UW GENOT VAN ALLE ASPECTEN VAN DE VOLLEDIGE SITE, OF TEGEN INBREUK. HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE VERKRIJGEN VAN MATERIALEN GEBEURT OP UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. ADVIES OF INFORMATIE, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, ONVANGEN DOOR U VAN Guestlist EN ZIJN PARTNERS OP OF VIA DE SITE, HOUDT NOOIT EEN GARANTIE IN, BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK WORDT UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

Guestlist EN ZIJN PARTNERS OF VERTEGENWOORDIGERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, DIE IN VERBAND STAAT MET OF DIE GERELATEERD IS AAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, WAARONDER ALLE AANSPRAKELIJKHEID (I) ALS EEN UITGEVER VAN INFORMATIE, (II) VOOR ALLE ONJUISTE OF ONNAUWKEURIGE INFORMATIE, (III) VOOR ALLE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIEVERSTREKKING OF GEGEVENS, (IV) VOOR VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE SITE, OF (V) VOOR ANDERE AAN DEZE SITE OF AAN WEBSITES VAN DERDEN GERELATEERDE KWESTIES. DIT IS EEN BEKNOPTE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SOORTEN SCHADE, WAARONDER, IN DE HOOGST WETTELIJK TOEGESTANE MATE, SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE, GEVOLG- OF SOORTGELIJKE ALGEMENE SCHADE, OF OP SCHADE WEGENS MISGELOPEN OMZET, VERLOREN OF INBREUK OP PRIVACY, BEVEILIGING OF GEGEVENS, HET NIET UITVOEREN VAN BEPAALDE TAKEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, TAKEN TE GOEDER TROUW, VAKKUNDIGE INSPANNINGEN OF HET NIET VOORKOMEN VAN NALATIGHEID), OF OP ENIGERLEI ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD IS AAN ENIGERLEI SCHENDING OF EEN ANDER ASPECT VAN DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST OF DEZE SITE, ZELFS ALS Guestlist OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS IN GEVAL VAN IN GEBREKE ZIJN, ONRECHTMATIGE DADEN (WAARONDER NALATIGHEID) OF STRIKTE OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF EEN VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Guestlist, ZIJN MOEDERMAATSCHAPPIJEN OF PARTNERS, ZIJN OPVOLGERS OF GEVOLMACHTIGDEN, ZIJN LEVERANCIERS OF VERTEGENWOORDIGERS MEER BEDRAGEN DAN DE WERKELIJKE VERKOOPWAARDE VAN DE BETREFFENDE BELONING, OF, ALS EEN GESCHIL IN ALGEMENE ZIN VERBONDEN IS MET UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE EERLIJKE MARKTWAARDE VAN DE BELONINGEN WAARIN UW ONGEBRUIKTE, NIET-VERLOPEN, NIET-GEANNULEERDE BELONINGEN KUNNEN WORDEN OMGEZET.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN VRIJWARING VAN BEPAALDE GARANTIES OF HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJK VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE. DIENTENGEVOLGE KUNNEN ENKELE VAN DE BOVENSTAANDE VRIJWARINGEN EN BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DERGELIJKE JURISDICTIES WORDEN UITSLUITINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT IN DE HOOGST WETTELIJK TOEGESTANE MATE.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Guestlist en zijn moedermaatschappij en partners, samen met hun kaderleden, directeurs, eigenaars, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enige en alle claims, verliezen, schade, geschillen, boetes, heffingen en kosten (waaronder redelijke kosten van advocaten en kosten voor getuigenissen van deskundigen, inclusief de kosten verbonden met interne juristen) , (gezamenlijk 'Claims'), die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van of gedrag op deze site en alle inhoud die u plaatst op, verzendt naar of verzendt via deze site, uw schending van deze voorwaarden, uw inbreuk op of schending van enigerlei rechten van iemand anders, of het beëindigen van uw toegang tot de site, inclusief claims die door derden worden gemaakt. U gaat ermee akkoord dat Guestlist over het onbeperkte recht beschikt om zonder uw voorafgaande toestemming claims te verdedigen en af te wikkelen. U gaat ermee akkoord om Guestlist redelijkerwijs van dienst te zijn bij de verdediging van claims.

Belastingaansprakelijkheid

Het betalen van belasting over de beloningen die u mogelijk ontvangt, kan uit hoofde van federale, provinciale en/of lokale wetgeving verplicht zijn. U erkent dat wij informatie kunnen opsturen naar belastingkantoren of op verzoek van deze instanties belasting kunnen inhouden. U erkent en gaat ermee akkoord dat u Guestlist voorziet van aanvullende informatie, zoals uw sofinummer, die Guestlist nodig heeft om tegemoet te komen aan verplichtingen omtrent rapportage of inhoudingen. Het nalaten om dergelijke informatie te verstrekken binnen 30 dagen nadat Guestlist een verzoek heeft verzonden naar het op dat moment geregistreerde e-mailadres, kan leiden tot het vervallen van de beloningen die u mogelijk hebt gewonnen.

Links en websites van derden

Guestlist kan voor u links verstrekken naar websites van derden. Dit verstrekken door Guestlist van een link betekent niet dat deze site door Guestlist wordt onderschreven, of vice versa. Als u deze links gebruikt, verlaat u de site. U gaat ermee akkoord dat Guestlist niet verantwoordelijk is om te onderzoeken of beoordelen dat de inhoud nauwkeurig is. Bovendien garandeert Guestlist materialen of websites van derden niet en is het hier niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor noch voor andere materialen, producten of diensten van derden. U maakt op eigen risico gebruik van deze links. U gaat ermee akkoord dat u de materialen van derden niet gebruikt op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij of een manier die deze overtreedt. Ook stemt u ermee in dat Guestlist op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u. Guestlist doet uitdrukkelijk afstand van de inhoud, wettelijkheid, beschaafdheid of nauwkeurigheid van informatie, producten en diensten die te zien zijn op de websites van derden.

Zonder het voorafgaande in te perken, vinden uw correspondentie of zakelijke transacties met of deelname aan de promoties van adverteerders gevonden op of door middel van het gebruik van de site, inclusief betalingen voor en leveringen van bijbehorende goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen verbonden met dergelijke transacties, enkel plaats tussen u en dergelijke adverteerders. U gaat ermee akkoord dat Guestlist en zijn partners niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enigerlei schade of verlies opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de site.

Toepasselijke wetgeving en exclusief forum

Op deze voorwaarden en alle activiteiten en claims van enigerlei aard (waaronder, maar niet beperkt tot contract, onrechtmatige daden en strikte aansprakelijkheid) die op enigerlei wijze verbonden zijn met enigerlei aspect van deze site, is de wetgeving van de Amerikaanse staat Connecticut van toepassing, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen. Alle geschillen omtrent deze claims of die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verbonden zijn met deze voorwaarden of deze site, worden enkel behandeld in een passend forum in Connecticut. U gaat hiermee akkoord met de jurisdictie in een staats- of federale rechtbank in Bridgeport, Connecticut en doet afstand van claims of verweer dat een dergelijk forum niet gelegen of gepast is, en stemt in met betekening van dagvaarding die op enigerlei wijze wordt toegestaan door de wet in Connecticut of door federale wetgeving.

IN ZOVERRE DIT DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT TOEGESTAAN, ZIEN U EN Guestlist HIERBIJ AF VAN JURYRECHTSPRAAK BIJ GESCHILLENBESLECHTING OF RECHTERLIJKE PROCEDURES MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF DE SITE. BOVENDIEN HEBBEN U EN Guestlist GEEN RECHT OP HET SAMENVOEGEN OF CONSOLIDEREN VAN CLAIMS DOOR OF TEGEN ANDERE SITEGEBRUIKERS, OF OM EEN CLAIM ALS VERTEGENWOORDIGER OF COLLECTIEF AAN TE DRAGEN, OF DOOR EEN PARTICULIERE PROCUREUR-GENERAAL.

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan u: We publiceren alle verplichte kennisgevingen op deze site. U gaat ermee akkoord dat wij naar ons goeddunken ook kennisgevingen via e-mail kunnen verzenden. We kunnen kennisgevingen verzenden naar alle e-mailadressen of andere adressen die u tijdens het inschrijven hebt verstrekt. U gaat ermee akkoord om uw adres actueel te houden en om op de site te kijken of er nieuwe kennisgevingen online zijn geplaatst.

Kennisgevingen aan ons: We ontvangen vele e-mails. Niet alle werknemers zijn getraind om met alle soorten berichten om te gaan. U gaat er dus mee akkoord om kennisgeving aan ons op te sturen via post naar , Toluna SAS., Guestlist, 1 bis rue Collange, 92300 Levallois-Perret, France. Ter attentie van General Counsel. Als het accepteren van kennisgevingen via e-mail niettegenstaande het voorafgaande wettelijk vereist is, belt u ons op 02088321700 voor het adres dat we hanteren voor het ontvangen van dergelijke kennisgevingen.

Volledige overeenkomst en andere bepalingen

Deze voorwaarden, inclusief de hierin bevatte componenten (bijv. het privacybeleid), evenals alle aanvullende voorwaarden en bepalingen op de site voor bepaalde activiteiten, en informatie verstrekt door ons en toestemmingen verstrekt door u op de site (gezamenlijk de 'volledige overeenkomst'), vormen de volledige overeenkomst tussen ons. De partijen vertrouwen niet op verklaringen die door de andere partij zijn gedaan en die niet uitdrukkelijk deel uitmaken van de volledige overeenkomst. Als een bevoegde rechterlijke instantie een bepaling uit de volledige overeenkomst ongeldig verklaart, dan blijven de resterende bepalingen volledig van kracht, mits de risicotoewijzing die hierin wordt beschreven in de hoogst mogelijke mate van toepassing blijft. Het niet opvolgen door ons van een schending betekent geen vrijwaring van ons recht om te reageren op daaropvolgende of soortgelijke schendingen, en tijd is van essentieel belang bij de volledige overeenkomst. Deze site wordt door ons aangestuurd vanuit onze kantoren in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en is gericht op gebruikers in België. Als u ervoor kiest om deze site te bezoeken vanuit locaties buiten het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, dan doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor toepasselijke lokale wetgeving. U mag geen onderdelen van de site gebruiken of exporteren die een overtreding inhouden van Britse en Franse exportwet- en regelgeving of van de volledige overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat ongeacht de statuten of wetten die het tegengestelde bewerken, alle claims of geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze site of deze voorwaarden, binnen één (1) jaar moeten worden ingediend nadat een dergelijke claim of een dergelijk geschil is ontstaan, aangezien ze anders niet langer rechtsgeldig zijn. De beperkingen 'Vrijwaring van garanties' en 'Beperking van aansprakelijkheid' in deze voorwaarden zijn ten bate van Guestlist en zijn partners, zoals hierin gedefinieerd. Al deze individuen of entiteiten hebben het recht om een beroep te doen op deze bepalingen en om ze voor u af te dwingen namens henzelf.

Verklaring omtrent auteursrechten (Digital Millennium Copyright Act)

Guestlist respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en verwacht van u dat u hetzelfde doet. Als u meent dat uw werk op deze site is gereproduceerd op een manier die inbreuk op auteursrechten inhoudt, kunt u de aangewezen verantwoordelijke voor het auteursrecht van de site inlichten op admin@guestlistpanel.be en de volgende informatie verschaffen:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van een persoon gemachtigd om te handelen namens de belanghebbende van het auteursrecht;
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt;
 • Identificatie van het materiaal dat vermeend inbreuk maakt op het auteursrecht en informatie die ons redelijkerwijs in staat stelt om het materiaal te vinden;
 • Het adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden bereikt;
 • Een verklaring dat de klagende partij er te goeder trouw van is overtuigd dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover een klacht is ingediend, niet wordt toegestaan door de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
 • Een verklaring dat dat de informatie in de kennisgeving accuraat is en dat, op straffe van meineed, de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de houder van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

Aanvullende informatie

Als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via Toluna UK Ltd. Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, W5 5TH, UK.