Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom op de website van Guestlist (de “Site”). Deze Algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) vormen de overeenkomst tussen GUESTLIST (“GUESTLIST”, "wij" of “ons”) en elke gebruiker ("u") met betrekking tot het gebruik door u van deze Site. Lees de Voorwaarden zeer goed door voordat u deze Site gebruikt. Door deze Site te gebruiken, stemt u ermee in dat u bent gebonden door de Algemene voorwaarden vervat in deze Voorwaarden. Als u niet instemt met deze Voorwaarden, hebt u geen toegang tot deze Site, mag u zich niet registreren voor een ledenaccount of anderszins gebruikmaken van deze Site.

Guestlist behoudt zich het recht voor om, naar zijn eigen oordeel, delen van deze Voorwaarden, inclusief het Privacybeleid van Guestlistte allen tijde te wijzigen, te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. De bovenstaande datum achter “Laatst bijgewerkt” geeft aan wanneer de laatste wijzigingen in deze Voorwaarden werden doorgevoerd. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden periodiek op veranderingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze Site nadat deze Voorwaarden zijn veranderd, betekent dat u de veranderingen aanvaardt en ermee instemt. Bovendien kunnen voor u, als u specifieke diensten of eigenschappen op deze Site gebruikt, geplaatste richtlijnen of geplaatst beleid gelden zoals van toepassing op zodanige diensten of eigenschappen die van tijd tot tijd worden geplaatst. Alle zodanige richtlijnen of al het zodanig beleid zijn hierbij hierin opgenomen via verwijzing naar deze Voorwaarden. Mits u zich houdt aan deze Voorwaarden, garandeert Guestlistu een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot en gebruik van deze Site.

Wie komt in aanmerking

Het lidmaatschap van deze Site is gratis en staat uitsluitend open voor personen (niet voor bedrijven of andere zakelijke entiteiten) die minimaal achttien (18) jaar oud zijn of op zodanige leeftijd als vereist door uw geografische locatie. Het lidmaatschap van bepaalde onderzoeken (zoals hieronder gedefinieerd) kan verder zijn beperkt op basis van uw leeftijd of geografische locatie. U mag slechts één account hebben.

Uw Ledenaccount

Hoewel u toegang hebt tot deze Site zonder u te registreren voor een ledenaccount moet u, om een account op uw naam aan te maken en deel te nemen aan onderzoeken (zoals hieronder gedefinieerd), het verstrekte onlineregistratieformulier invullen. Om een ledenaccount te openen, moet u Guestlistvolledige en geldige contactinformatie verstrekken, inclusief uw volledige wettelijke naam, huisadres, geldig e-mailadres en alle andere vereiste informatie. Uw account moet een uniek en geldig e-mailadres en wachtwoord hebben.

U stemt in met het verschaffen van uitsluitend nauwkeurige, actuele en volledige registratie-informatie en het geüpdatet houden van die informatie, om de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Guestlistkan uw lidmaatschap beëindigen of opschorten en u kunt uw rewards kwijtraken als u in gebreke blijft met het nauwkeurig en volledig houden van uw persoonlijke informatie.

U kunt slechts één (1) wachtwoord gebruiken voor het openen van en toegang krijgen tot uw account en u mag niet om de een of andere reden gebruikmaken van het wachtwoord van een andere accounthouder of iemand anders toestaan gebruik te maken van uw wachtwoord. U bent als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en alle activiteiten die onder uw ledenaccount plaatsvinden, geautoriseerd of ongeautoriseerd. Guestlistis niet verantwoordelijk voor verliezen geleden door het gebruik van uw wachtwoord door derden, behalve indien ongeautoriseerd gebruik rechtstreeks te wijten is aan de grove nalatigheid of het opzettelijk wangedrag van GUESTLIST. U stemt ermee in om Guestlistelk ongeautoriseerd gebruik van of inbreuk op uw ledenaccount onmiddellijk te melden.

Indien u uw wachtwoord vergeet, kunt u Guestlistverzoeken om toezending ervan via e-mail door de procedure bij vergeten van het wachtwoord op deze Site te doorlopen. Bij deze procedure wordt aangenomen dat uw gebruikersnaam wordt genoemd en dat het door u verstrekte e-mailadres (of het nieuwe in geval van een update) door u als registratie is gebruikt.

Door lid te worden van deze Site, stemt u in met het ontvangen van e-mailuitnodigingen voor deelname aan onderzoeken en panels uitgevoerd door Guestlisten zijn derden-partners (“Onderzoeken”). Guestlistgarandeert niet dat u (een bepaalde minimumhoeveelheid) uitnodigingen zult ontvangen. Uw deelname aan onderzoeken en verstrekking van persoonlijk identificeerbare informatie is geheel vrijwillig.

Guestlistbehoudt zich het recht voor om alle ledenactiviteit binnen de Site te controleren. Indien dit wettelijk vereist is, als u onze onderstaande Gedragscode hebt geschonden, indien uw ledenaccount tekenen vertoont van fraude, misbruik of verdachte activiteit of indien dit anderzijds door ons noodzakelijk wordt geacht, kan uw ledenaccount worden beëindigd. Als u zich hebt schuldig gemaakt aan frauduleuze activiteit, behoudt Guestlistzich het recht voor alle noodzakelijke juridische stappen te nemen en kan deze gronden hebben om rewards die zijn ingewisseld als gevolg van dergelijke activiteit, in beslag te nemen. Bovendien kunt u aansprakelijk zijn voor financiële verliezen voor GUESTLIST, waaronder proceskosten en schade, en mag u in de toekomst niet deelnemen aan GUESTLIST.

U kunt uw account op elk moment annuleren door contact op te nemen met Guestlistop admin@guestlistpanel.nl  of door het activeren van de "Unsubscribe"-mogelijkheid op deze Site. Uw account wordt ook geannuleerd als u zich terugtrekt of uitschrijft uit de GUESTLIST. Onmiddellijk na verwijdering of na uw terugtrekking uit de Site, wordt uw ledenaccount gesloten. U begrijpt en stemt ermee in dat, zoals hierboven aangegeven, na sluiting van uw account uw recht op toegang tot uw ledenaccount en de onderzoeken vervalt. Guestlistkan uw ledenaccount op elk moment om elke reden beëindigen.

Rewards

Guestlistwaardeert de meningen van onze leden en om blijk te geven van onze waardering, Guestlistbieden wij rewards in de vorm van sweepstakes. Meer informatie over het rewardsprogramma van Guestlistis te vinden op www.guestlistpanel.nl/rewards

Relatie

U bent verantwoordelijk voor het leveren van computerapparatuur en communicatiediensten die noodzakelijk zijn voor verbinding met en toegang tot deze Site. U stemt ermee in dat noch uw lidmaatschap van deze Site noch uw invulling van onderzoeken voor GUESTLIST, derden-partners en hun klanten leidt tot een vertegenwoordiging, samenwerkingsverband of arbeidsrelatie en dat het door u invullen van onderzoeken strikt geschiedt als onafhankelijk aannemer van werk. U stemt er ook mee in dat punten die u krijgt voor het invullen van onderzoeken de enige vergoeding vormen die u ontvangt voor uw invulling van zodanige onderzoeken.

Gedragscode voor de leden

Guestlistis een online Community Panel die zich wijdt aan het laten horen van uw stem en het u in staat stellen vooraanstaande leveranciers van producten en diensten te laten horen wat u denkt. Als u inhoud plaatst op deze Site, moet u zich houden aan de volgende regels:

 • Wees beleefd en heb respect voor de meningen van anderen en gedraag u op een manier die een veilige en comfortabele omgeving ondersteunt voor alle leden.
 • Plaats het volgende niet:
  • Materiaal waarin wordt gepleit voor onwettige activiteit of politieke, godsdienstige of ideologische standpunten.
  • Persoonlijke aanvallen of alles (inclusief "grappen" die verkeerd kunnen worden begrepen) dat obsceen, ordinair, schadelijk, beledigend, bedreigend, grof, treiterend, lasterlijk, belasterend, onwaar, misleidend is of inbreuk maakt op de privacy van een ander.
  • Reclame en werving – Gebruik geen gedeelten van de community voor het kopen of werven met betrekking tot goederen, diensten of geld of om reclame te maken voor producten of diensten of om deze aan derden te verkopen. Plaats bijvoorbeeld geen reclame, verwijzingen, promotiematerialen, junkmail, spam, kettingbrieven, piramideplannen of andere vormen van werving.
  • Alle inhoud die inbreuk maakt op octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of overige intellectuele eigendomsrechten van anderen.
  • Uitspraken die uitdrukken of impliceren dat acties die u onderneemt, worden ondersteund door Guestlistof onze klanten.
 • Neem alleen op basis van goed vertrouwen deel aan onderzoeken; geef geen foute antwoorden, werk een onderzoek niet snel af en beantwoord niet elke vraag op dezelfde manier. Guestlistbehoudt zich het recht voor om u geen rewards te verstrekken als naar de redelijke mening van Guestlistuw antwoorden op het onderzoek onoprecht of niet goed overwogen zijn.
 • Bezoek of gebruik geen delen van de Site voor een ander doel dan voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 • Bezoek of gebruik geen delen van de Site op een manier die een schending kan betekenen van toepasselijke nationale, federale of internationale wetgeving, regelgeving of andere overheidseisen en/of -regelingen, verdragen of rechten.
 • Houd u niet bezig met wederverkoop, ruilhandel of handel en probeer niet om inkomen te genereren door anderen toegang te geven tot uw ledenaccount.
 • Doe u niet voor als een persoon of entiteit, waaronder onder meer een Guestlistwerknemer, agent of klant of andere Guestlistmedewerker, agent of klant van andere leden en stel uw gelieerdheid met een persoon of entiteit niet verkeerd voor, waaronder door het "framen" van een deel van deze Site, om te doen alsof u een relatie met ons heeft en wij u voor enig doel hebben aanbevolen.
 • Probeer niet de Site of veiligheidsmaatregelen die op de Site worden gebruikt te omzeilen, waaronder het vragen om posities van andere leden of het plaatsen van inhoud die geen antwoord is of vragen te stellen om rewards binnen te halen.
 • U mag geen onderzoek- of Site-inhoud in media vrijgeven, publiceren of anderszins bekendmaken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Verzamel of bewaar geen persoonlijke informatie over andere leden van deze Site.
 • Probeer niet toegang te krijgen tot diensten of delen van de Site of tot onderzoeken waartoe u geen toegang hebt.
 • Gebruik geen robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of interface die niet door ons zijn verstrekt voor het krijgen van toegang tot de Site of voor het onttrekken van gegevens.
 • Stuur ons of deze Site (of iets of iemand anders) geen schadelijke, onwettige, misleidende of verstorende code zoals een virus, "spyware", "adware" of andere code die een negatieve invloed zou kunnen hebben op deze Site of op een ontvanger, of onderneem geen actie zoals een “denial of service”-aanval die een aanzienlijke belasting zou kunnen vormen voor de infrastructuur van deze Site of de gewone werking van deze Site zou kunnen verstoren.
 • Herplaats op de Site geen uitspraken die u ontvangt van de Guestlisthelpdesk of klantenservice.
 • Communiceer niet met de Guestlisthelpdesk op een manier die obsceen, ordinair, schadelijk, beledigend, bedreigend, grof, treiterend, lasterlijk, belasterend, onwaar of misleidend is.
 • Houd u niet bezig met andere activiteiten die de Guestlistin redelijkheid als ongepast of beledigend kan beschouwen. Het zich niet houden aan deze Gedragscode kan leiden tot beëindiging van uw ledenaccount.

Vertrouwelijkheid van onderzoeken

De klanten van Guestlistkunnen vertrouwelijke en/of eigen informatie en materialen aan u bekendmaken als onderdeel van onderzoeken en zodanige informatie en materialen blijven het enig en uitsluitend eigendom van de eigenaar daarvan. Deze vertrouwelijke informatie kan onder meer omvatten: nieuwe productideeën of -concepten, verpakkingsconcepten, reclame en film- of televisieconcepten of -trailers, en de tekst, beelden en geluiden die daarbij behoren. Door lid te worden, stemt u ermee in om de inhoud en materialen aan u bekendgemaakt als onderdeel van alle onderzoeken waaraan u deelneemt, vertrouwelijk te behandelen en niet bekend te maken aan derden en de vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor een ander doel dan voor het uitsluitend doel van het invullen van de onderzoeken. Als u deze verplichting niet nakomt, kunt u, naast het feit dat uw account wordt beëindigd, aansprakelijk zijn voor financiële schade aan Guestlisten/of onze klanten voor schade als gevolg van uw schending.

Privacybeleid

Op het gebruik van deze Site zijn de voorwaarden van het privacybeleid http://www.sonymusic.com/privacy-policy van Guestlistvan toepassing, dat hier deel van uitmaakt en onderdeel is gemaakt van deze Voorwaarden. Bestudeer het Privacybeleid zeer goed. Door gebruik te maken van deze Site, stemt u ermee in om gebonden te zijn aan de Voorwaarden van het Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor en u autoriseert ons om informatie over uw gebruik van de Site en andere persoonlijke informatie die u hebt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid.

Inhoud voor de leden en licentie

U verleent hierbij aan Guestlisteen niet-exclusief, voortdurend, onbeperkt, wereldwijd, royaltyvrij recht op het voor enig doel gebruiken van inhoud die u op deze Site plaatst (bijv. uw meningen, ideeën en onderzoeksantwoorden), waaronder het recht op het bewerken, kopiëren, verzenden, publiceren, weergeven, wijzigen, distribueren, creëren van afgeleide werken ervan en het ontwikkelen van zodanige inhoud en het aan derden overdragen van zodanige inhoud. U, niet GUESTLIST, heeft de exclusieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle inhoud die u gebruikt, uploadt, plaatst of op de Site zet, waaronder op onze mededelingenborden en in onderzoeken waaraan u deelneemt, waaronder de verplichting om eventuele noodzakelijke goedkeuringen en autorisaties te verkrijgen die vereist zijn voor het plaatsen van dergelijke inhoud. Door het op de Site plaatsen van dergelijke inhoud, ontslaat u Guestlisten zijn klanten en derden-partners van elk gebruik van dergelijke inhoud in elke vorm, waaronder onder meer voor commercieel gebruik.

Guestlist- Intellectuele eigendom

U bevestigt dat alle materialen op de Site, inclusief het ontwerp, de grafische voorstellingen, tekst, geluiden, foto’s, software en andere bestanden en de selectie en het geheel daarvan (gezamenlijk de “Materialen”) eigendom zijn van Guestlistof zijn licentiegevers en onderworpen zijn aan en worden beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en door international auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetgeving en -rechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan Guestlistof zijn licentieverleners. Behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door deze Voorwaarden of op de Site, mag u de Materialen in generlei vorm of met generlei middelen kopiëren, reproduceren, distribueren, herpubliceren, downloaden, uitvoeren, weergeven, plaatsen, verzenden, exploiteren, er afgeleide werken van maken of ze anderszins gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke autorisatie van Guestlistof de eigenaar van de respectieve eigendomsrechten. Guestlistautoriseert u tot het bekijken en downloaden van de Materialen uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u alle auteursrechten en andere eigendomsmededelingen intact laat die zijn opgenomen in de oorspronkelijke Materialen. U mag de Materialen op geen enkele wijze wijzigen en de Materialen op geen enkele wijze aanpassen of anderszins gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden.

Het logo en de handelsmerken "GUESTLIST", "www.guestlistpanel.nl” zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Guestlistof daarmee gelieerde bedrijven. Alle andere handelsmerken, servicemerken, logo’s en handelsnamen gebruikt op deze Site zijn eigendom van Guestlistof hun respectieve eigenaars en mogen niet, geheel dan wel gedeeltelijk, worden gekopieerd, geïmiteerd of anderszins gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke autorisatie van Guestlisten/of zijn licentieverleners. Alle rechten zijn voorbehouden.

Afwijzing van garanties

Door gebruik te maken van deze Site, bevestigt u en komt u overeen dat Guestlistgeen bank of andere soort of vorm van financiële instelling is. Guestlistis niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden, zoals de uitgevers van e-rewards, cadeaubonnen, vouchers of andere rewards.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van deze Site en uw ledenaccount uitsluitend voor uw eigen risico geschiedt. U stemt ermee in dat deze Site, alle informatie op deze Site en de diensten die erdoor worden geleverd en de functionaliteit daarvan worden geleverd door Guestlistof zijn moederbedrijven of gelieerde bedrijven, opvolgers of aangewezenen, leveranciers of agenten, "ZOALS DEZE IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR." Guestlistis niet verantwoordelijk voor typefouten, ongeacht de bron daarvan. Bovendien representeert of garandeert Guestlistniet dat de informatie die toegankelijk is op deze Site, nauwkeurig, volledig of actueel is. U ontslaat hierbij Guestlisten zijn gelieerde bedrijven en derden-leveranciers van alle aansprakelijkheid betreffende het opnemen en gebruiken van rewards, inclusief rewards die, na ontvangst, kunnen worden verloren, gesloten of vernietigd. BEHALVE ZOALS ANDERSZINS UITDRUKKELIJK GEREGELD IN DEZE VOORWAARDEN, DOEN GuestlistEN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN OF AGENTEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN, UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND OF GRONDWETTELIJK, WAARONDER ONDER MEER EVENTUELE STILZWIJGENDE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN: (a) VAN VERKOOPBAARHEID, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VAN RESULTATEN EN VAN NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID OF PRIVACY OF VEILIGHEID VAN INFORMATIE; (b) DE SITE IS ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN FOUTVRIJ; (c) ONTWIKKELD DOOR HANDELSGEBRUIK, VERLOOP VAN HANDEL OF VERLOOP VAN UITVOERING. GuestlistDOET VERDER AFSTAND VAN ALLE VERPLICHTINGEN JEGENS U, INDIEN ZODANIGE VERPLICHTINGEN BESTAAN, WAARONDER ONDER MEER REDELIJKE ZORG, VAKMANSCHAP, VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUS EN GEBREK AAN NALATIGHEID. GuestlistGEEFT VERDER GEEN GARANTIE VAN TITEL OF TEGEN VERSTORING VAN UW GENOT VAN ENIG ASPECT VAN DE GEHELE SITE OF TEGEN INBREUK. MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE VINDT PLAATS NAAR UW EIGEN OORDEEL EN VOOR UW EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN ZODANIG MATERIAAL. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN GuestlistEN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN OF OP OF VIA DE SITE LEIDT TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT GENOEMD.

Beperking van aansprakelijkheid

GuestlistEN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN OF AGENTEN ZULLEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN, IN VERBAND MET OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET NIET IN STAAT ZIJN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID (I) ALS PUBLISHER VAN INFORMATIE, (II) VOOR ONJUISTE OF ONNAUWKEURIGE INFORMATIE, (III) VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF BEKENDMAKING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS, (IV) VOOR UITSPRAKEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE SITE OF (V) VOOR ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF WEBSITES VAN DERDEN. DIT IS EEN UITGEBREIDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE VAN ELKE SOORT, WAARONDER, IN DE UITGEBREIDSTE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, VOOR ALLE SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, GEVOLG- OF SOORTGELIJKE ALGEMENE SCHADE OF VOOR SCHADE IN DE VORM VAN WINSTDERVING, VERLIES OF BELEMMERING VAN PRIVACY, VEILIGHEID OF GEGEVENS, NIET VOLDOEN AAN ENIGE VERPLICHTING (WAARONDER ONDER MEER ENIGE VERPLICHTING VAN GOEDE TROUW, VAKMANSCHAP OF ONTBREKEN VAN NALATIGHEID) OF VOOR ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE VAN WELKE AARD OOK DIE ONTSTAAT ALS GEVOLG VAN OF GERELATEERD AAN ENIGE INBREUK OF ANDER ASPECTEN VAN DE GEHELE OVEREENKOMST OF DEZE SITE, ZELFS INDIEN GuestlistOP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZODANIGE SCHADE EN ZELFS IN HET GEVAL DAT VAN TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF STRIKTE OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF MISREPRESENTATIE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GUESTLIST, ZIJN MOEDERBEDRIJVEN OF GELIEERDE BEDRIJVEN, OPVOLGERS OF AANGEWEZENEN, LEVERANCIERS OF AGENTEN HOGER ZIJN DAN DE DAADWERKELIJKE VERKOOPWAARDE VAN EEN TOEPASSELIJKE REWARD WAAROM HET GAAT OF ALS EEN GESCHIL IN HET ALGEMEEN BETREKKING HEEFT OP UW GEBRUIK VAN DE SITE, TOT DE EERLIJKE MARKTWAARDE VAN DE REWARDS WAARIN UW ONGEBRUIKTE, NIET VERVALLEN, NIET-GEANNULEERDE REWARDS KUNNEN WORDEN OMGEREKEND.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE AFSTAND VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE TYPEN SCHADE NIET TOE. DIENOVEREENKOMSTIG IS HET MOGELIJK DAT EEN AANTAL VAN DE BOVENGENOEMDE AFSTANDEN EN BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN ZODANIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN DE UITSLUITINGEN EN DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE MEEST UITGEBREIDE OMVANG DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

Schadevergoeding

U stemt ermee in om Guestlisten zijn moederbedrijven en gelieerde bedrijven, samen met hun functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers en agenten te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, boeten, heffingen en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten en kosten van getuigen-deskundigen, inclusief kosten in verband met interne advocaten) (gezamenlijk "Claims"), die ontstaan uit of in verband staan met uw gebruik van of uw gedrag op deze Site en inhoud die u plaatst op of verstuurt naar of via deze Site, uw inbreuk op deze Voorwaarden, uw overtreding of schending van rechten van een ander of beëindiging van uw toegang tot de Site, waaronder claims ingediend door derden. U stemt ermee in dat Guestlisthet onbeperkte recht heeft om elke Claim te verdedigen en elke Claim te regelen zonder uw voorafgaande toestemming. U stemt ermee in om Guestlistalle redelijke ondersteuning te geven ter verdediging van een Claim.

Belastingaansprakelijkheid

Het is mogelijk dat u onder federale, staats- en/of lokale wetgeving belastingen dient te betalen op rewards die u kunt ontvangen. U bevestigt dat wij informatie kunnen verstrekken aan belastingdiensten of belastingen kunnen inhouden, op verzoek van die diensten of zoals wij, naar onze uitsluitende keuze, geschikt achten. U bevestigt en komt overeen dat u Guestlistzult voorzien van alle aanvullende persoonlijke informatie die Guestlistnodig heeft om te kunnen voldoen aan meldings- of inhoudingsverplichtingen. Als u in gebreke blijft met het verstrekken van zodanige informatie binnen 30 dagen na een verzoek dat u door Guestlistis gestuurd naar het e-mailadres dat op dat moment is geregistreerd, kan dit leiden tot verlies van rewards die u wellicht hebt gewonnen.

Links; websites van derden

Guestlistkan voor uw gemak links verstrekken naar websites van derden en het door Guestlistverstrekken van links vormt geen aanbeveling door een dergelijke site van Guestlistof vice versa. Als u gebruikmaakt van deze links, verlaat u de Site. U stemt ermee in dat Guestlistniet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de nauwkeurigheid en Guestlistgeen garantie geeft en deze niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden. U gebruikt deze links voor uw eigen risico. U stemt ermee in dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een manier die inbreuk zou maken op de rechten van anderen of deze zou schenden en dat Guestlistop geen enkele manier verantwoordelijk is voor zodanig gebruik door u. Guestlistwijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, wettelijkheid, betamelijkheid of nauwkeurigheid van informatie en voor producten en diensten die worden weergegeven op websites van derden.

Zonder beperking van het voorafgaande gelden uw correspondentie of zakelijke transacties met of deelname aan promoties van, adverteerders gevonden op of via het gebruik van de Site, inclusief betaling voor en levering van gerelateerde goederen of diensten, en andere modaliteiten, Voorwaarden, garanties of representaties geassocieerd met zodanige transacties, uitsluitend tussen u en zodanige adverteerder. U stemt ermee in dat Guestlisten zijn gelieerde bedrijven niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor verlies of schade van enigerlei aard geleden als gevolg van zodanige transacties of als gevolg van de aanwezigheid van zodanige adverteerders op de Site.

Toepasselijk recht en exclusief forum

Op deze Voorwaarden en alle prestaties en claims van elke aard (waaronder onder meer contract, onrechtmatige daad en strikte aansprakelijkheid) die op enigerlei wijze betrekking hebben op enig aspect van deze Site zullen de wetten van de staat Connecticut, V.S., van toepassing zijn, zonder rekening te houden met de wetsconflictbepalingen daarvan. Deelnemers woonachtig in Nederland zijn gerechtigd te protesteren tegen de keuze van plaats van samenkomst binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van [NAAM PANEL INVULLEN] dat het forum in Connecticut van het geschil kennis zal nemen. In zodanig geval zal van de zaak kennis worden genomen door de bevoegde Nederlandse rechtbank.  U stemt hierbij in met jurisdictie bij een zitting van de staats- of federale rechtbank in Bridgeport, Connecticut en doet afstand van eventuele claims of verweer dat een dergelijk forum niet geschikt of passend is en stemt in met betekening van documenten via elk middel dat is geautoriseerd door de wetgeving van Connecticut of de federale wetgeving.

IN DE MATE WAARIN DIT IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT DOEN U EN GuestlistHIERBIJ AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN PROCES VOOR DE JURY IN EEN GEDING INGESTELD TEGEN DE ANDER MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF DE SITE. BOVENDIEN IS NOCH U NOCH GuestlistGERECHTIGD TOT HET MEEGAAN IN OF CONSOLIDEREN VAN CLAIMS DOOR OF TEGEN ANDERE SITEGEBRUIKERS OF HET INSTELLEN VAN CLAIMS ALS VERTEGENWOORDIGER OF IN EEN COLLECTIEF GEDING OF IN DE HOEDANIGHEID VAN PRIVATE ATTORNEY GENERAL.

Mededelingen

Mededelingen aan u: wij kunnen u alle mededelingen doen die wij u moeten doen door deze mededelingen op deze Site te plaatsen. U stemt er ook mee in dat wij naar onze keuze mededelingen kunnen doen via e-mail, waaronder mededeling van dagvaardingen of een ander juridisch proces (indien van toepassing). Wij kunnen mededelingen doen aan een e-mail- of ander adres dat u tijdens de registratie opgeeft. U stemt ermee in om uw adres actueel te houden en om te controleren op mededelingen die op de Site zijn geplaatst.

Mededelingen aan ons: wij ontvangen veel e-mails en niet alle werknemers zijn erin opgeleid om te werken met elk soort communicatie. U stemt er dus mee in om ons mededelingen via de gewone post te sturen, naar het adres Toluna UK Ltd., GUESTLIST, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, W5 5TH. Attn. General Counsel. Als wij wettelijk verplicht zijn om mededelingen via e-mail te aanvaarden niettegenstaande het voorafgaande, belt u ons dan op +44 (0) 208 832 1700 voor het opvragen van ons adres voor de ontvangst van zodanige mededelingen.

Gehele overeenkomst; diversen

Deze Voorwaarden, inclusief onderdelen die erin zijn opgenomen (bijv. het Privacybeleid) alsmede eventuele aanvullende Voorwaarden of voorwaarden die op de Site staan voor specifieke activiteiten, en mededelingen gedaan door ons en toestemmingen gegeven door u op de Site (gezamenlijk de "Gehele overeenkomst" genoemd), vormen de Gehele overeenkomst tussen ons en geen der partijen heeft zich gebaseerd op representaties gedaan door de andere partij die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in de Gehele overeenkomst. Als een bevoegde rechtbank heeft bepaald dat een bepaling in de Gehele overeenkomst ongeldig is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht, mits de toeschrijving van risico’s die hierin worden beschreven, in de hoogst mogelijke mate wordt geëffectueerd. Als wij niet handelen met betrekking tot een inbreuk, betekent dit geen afstand van ons recht om te handelen met betrekking tot opvolgende of soortgelijke inbreuken en tijd is betreffende de Gehele overeenkomst van essentieel belang. Deze Site wordt door ons beheerd vanuit onze, Toluna UK Ltd., Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, W5 5TH, binnen de Verenigd Koninkrijk en is gericht op Nederlandse gebruikers. Als u ervoor kiest om deze Site te bezoeken vanaf locaties buiten de Verenigd Koninkrijk, doet u dit voor uw eigen risico en bent u verantwoordelijk voor naleving van toepasselijke lokale wetten. U mag niets gebruiken op of exporteren vanaf de Site als dit een schending betekent van de V.K. exportwet- en regelgeving of de Gehele overeenkomst.

U stemt ermee in dat, ongeacht enig statuut of enige wet waarin het tegendeel wordt gesteld, elke claim of actie als gevolg van of met betrekking tot het gebruik van deze Site of deze Voorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar na het ontstaan van zodanige claim of actie of anders voor altijd onmogelijk zal zijn. De bepalingen "Afstand van garantie” en “Beperking van aansprakelijkheid" van deze Voorwaarden zijn ten voordele van Guestlisten zijn gelieerde bedrijven zoals hierin gedefinieerd en elk van deze personen heeft het recht deze bepalingen te handhaven en af te dwingen, rechtstreeks tegen u en namens zichzelf.

Mededeling van auteursrecht (Digital Millennium Copyright Act)

Guestlistrespecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt u om hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk op deze Site is gereproduceerd op een manier die een inbreuk betekent op het auteursrecht, kunt u een mededeling doen aan de daartoe aangewezen Copyright Agent voor de Site op admin@guestlistpanel.nl die het volgende bevat:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van een persoon die is geautoriseerd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang;
 • Identificatie van het door auteursrecht beschermde werk waarvan wordt geclaimd dat dit auteursrecht is geschonden;
 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt geclaimd dat het inbreuk betekent en informatie die in redelijkheid voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 • Het adres, het telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop met de klagende partij contact kan worden opgenomen;
 • Een representatie dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat gebruik van het materiaal op de wijze waarop de klacht betrekking heeft, niet wordt geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet; en
 •  Een representatie dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij geautoriseerd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar beweerd wordt inbreuk is gemaakt.

Nadere informatie

Als u een klacht hebt, kunt u contact met ons opnemen op het adres Toluna UK Ltd., GUESTLIST, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, W5 5TH.